Classes


לפניכם רשימם התוכניות באקדמית ריוקיו קנפו. הצטרף לתוכנית הרצויה לך ולמד כמה שתאבה, עזוב כשתרצה, ללא 'קנסות'. חזור כשתחשוק! כל מבחני החגורות הם חינם וכוללים: תעודה וחגורה, ללא חיובים נוספים.

תיאור
ארגון רְיוּקְיוּ קֶנְפּוֹ קרטה קוֹבּוּדוֹ רֶנְגוֹקַאׅי ‡
תוכנית התחלה §
ארבעה שיעורים פרטיים בני חצי שעה ושיעור קבוצתי אחד
תוכנית לוחמים צעירים *
שני שיעורים בשבוע, באורך שעה, לשנים עשר חודשים
תוכנית אבות ובנים
שיעור באורך שעה וחצי פעם בשבוע לשנים עשר חודשים
תוכנית בסיסית
שיעורים רגילים יומיים בשבוע לשלושה חודשים
תוכנית סטנדרטית
שבעה חודשים.
תוכנית אולטימטית
שנים עשר חודשים. שיעורים רגילים ללא הגבלה
תוכנית שיעורים פרטיים

‡ חברות בארגון היא חובה. זהו תשלום חד פעמי שמספיק עד שודאן (חגורה שחורה).
§ זוהי תוכנית כניסה שחובה לעבור. היא מכינה אותך לשיעורים רגילים.
לוחמים צעירים כיתות ד' - ח'. (יוצאים מן הכלל ידונו על בסיס פרטני) *